About

1194989019702707184british_flag_felipescu_01r.svg.hiC:E:T platform was established as a group of experts with the aim to provide support, assistance, services and expertise in the field of the development of civil society and democratic institutions, civic values, and non-formal education for all citizens, especially young people. C:E:T also deals with advocacy in public policy issues. C:E:T organizes events (round tables, debates, seminars and workshops) on the issues of activism, education, promotion and exchange in the field of human rights, and development of local, regional, European and international relations and cooperation. C:E:T especially promotes the development of creativity, innovation, entrepreneurship, and sustainable development (of civil society).

images

C:E:T platforma je osnovana od strane eksperata sa ciljem da ponudi podršku, pomoć, usluge i stručna savetivanja u oblasti razvoja civilnog društva i demokratskih institucija, građanskih vrednosti, neformalnog obrazovanja za sve građane, posebno za mlade ljude. C:E:T se takođe bavi zagovaranjem za svporvođenje javnih politika. C:E:T organizuje događaje (okrugle stolove, debate, seminare i radionice) na temu aktivizma, obrazovanja, promocije i razmeni u domeni ljudskih prava, razvoja lokalne, regionalne, evropske i međunarodne saradnje. C:E:T posebno promoviše razvoj kreativnosti, inovacija, preduzetništva i održivog razvoja (civilnog društva).

images (1)Ц:Е:Т платформата е основана од страна на експерти со цел да понуди подршка, помош, услуги и стучно советување во областа на развојот на цивилното (ѓраѓанското) друштво (општество) и демократските институции, ѓраѓанските вредности и неформалното образование за сите ѓраѓани, особено за младите луѓе. Ц:Е:Т исто така се занима со застапување за спроведување на јавните политики. Ц:Е:Т организира настани ( дебати, семинари и работилници) на тема активизам, образование, промоција и размени во доменот на човековите права, развој на локална, регионална, европска и меѓународна соработка. Ц:Е:Т особено промовира развој на кретивност, иновација, претприемаштво и одржлив развој на цивилното (граѓанското) друштво (општество)

преузимање (3)Platforma C:E:T është u themelua si grup i ekpertëve meqëllim të ofrimit tëshërbimeve, përkrahjes, asistencës , dhe ekpertizës në fushën e zhvillimit të shoqërisë civile dhe institucioneve demokratike,vlerave qytetare, dhe edukimit jo-formal per te gjith qytetarët, veqanërisht per të rinjët. C:E:T po ashtu merret me avokim në qështjet e politikave publike. C:E:T organizon ngjarje (tryeza të rrumbullakëta, debate, seminare dhe puntori) për qështjet e akt ivizmit, edukimit, promovimi i shkëmbimeve në fushën e të drejtave të njeriut, dhe zhvillimit të mardhënjeve të bashkëpunimit në nivel lokal , regjional, Europian dhe Ndërkombëtar. C:E:T , veqanërisht promovon zhvillimin e kreativitetit , shpikjeve , ndërmarrësisë dhe zhvillim të vazhdueshëm (të shoqërisë civile).

C:E:T platforma buvo įkurta kaip ekspertų grupė, kurios tikslas – teikti paramą, pagalbą, paslaugas ir dalintis patirtimi su pilietine visuomene ir demokratinėmis institucijomis. Siekiame skatinti pilietines vertybes ir neformalųjį švietimą įtraukiant jaunus žmones. C:E:T taip pat nagrinėja viešosios politikos klausimus. C:E:T organizuoja renginius (apvaliojo stalo diskusijas, seminarus ir praktinius seminarus) apie aktyvizmą, švietimą, skatinimą ir mainus žmogaus teisių srityje, vietos, regionų, Europos ir tarptautinių santykių bei bendradarbiavimo plėtrą. C:E:T ypač skatina kūrybiškumo, inovacijų, verslumo ir tvarios plėtros (pilietinės visuomenės) plėtrą.

 

Poland_lgflagC:E:T Platform powstała jako grupa ekspertów, mających na celu zapewnienie wsparcia, pomocy, usług i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i instytucji demokratycznych, wartości obywatelskich i nieformalnej edukacji dla wszystkich obywateli, zwłaszcza ludzi młodych. C: E: T Platform zajmuje się również kwestiami polityki społecznej. C: E: T Platform organizuje wydarzenia (okrągłe stoły, debaty, seminaria i warsztaty) na tematy związane z  kwestiami aktywizacji społecznej, edukacji, promocji i wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie praw człowieka, a także  rozwoju wzajemnych stosunków i współpracy organizacji lokalnych, regionalnych, europejskich i międzynarodowych. C: E: T Platform szczególnie wspiera rozwój kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: